бесплатный информационный портал Регистрация Вход

Вход в личный кабинет

 
 
Забыли пароль?
 
Обновить изображение
тел.: +380980097777

Політико-економічна КАЗКА піврічного внука Миколки. Як жити далі?

№ 172 Размещено: 24.10.2016

          Сьогодні у мене День народження - мені пів року. Привітали мене мама і тато, дідусь і бабуся, і прабабуся, не дивлячись на свої 87 років - передзвонила і побажала мені щасливого майбутнього. Все немов би чудово, однак щось мої батьки стурбовані тим майбутнім. Чому це ви, думаю, турбуєтесь? Невже не знаєте, як жити далі? А саме тому, дай думаю, розкажу їм казку, як я бачу своє мойбутнє. Як на мене , то все надзвичайно просто. Необхідно вирішити три речі:

       -по-перше: необхідно раз і назавжди покінчити з політичними партіями. Якщо Ви думаєте, що покінчивши лише з комуністичною партією та партією регіонів, у майбутньому у Вашому партійному  житті все буде гаразд, Ви глибоко помиляєтесь. Необхідно просто  конституційно  заборонити діяльність будь-яких партій. Всю увагу слід у громадському житті зосередити на місцевих громадах, які і будуть вирішувати всі їх життєво важливі питання;                

          -по-друге: необхідно спростити податкову систему. Як підприємці так і юридичні особи повинні сплачувати лише один податок - 3%. Всіх інших податків немає у томі числі і прибуткового податку з громадян. Зважаючи на війну (до її закінчення введіть єдинний податок у розмірі 5%), а як тільки війна закінчиться, то зразу ж поверніться до податку всього лише 3 %. Невже Ви не розумієте, що це дозволить позбавитись тіньової економіки, значно збільшити покупну здатність, що так необхідно для економічного розвитку країни,  збільшити інвестиції у економіку України, забути про офшорні зони, стрімко прискорити економічний розвиток країни. Це безперечно призведе до значного скорочення державного апарату, але умови для бізнесу будуть настільки привабливими, що державні службовці із задоволенням перейдуть працювати у бізнес;

         

          - по-третє: необхідно внести  зміни до Конституції України... Щоб позбутись лобізму у Верховній Раді, право законодавчої ініціативи мають виключно громадяни України у тому числі і Президент і Прим`єр-міністр України. А далі процес прийняття законів виглядає наступним чином: будь-який громадянин України вностить пропозицію про прийняття того  чи іншого закону. Його ініціатива виноситься на публічне обговорення (за цю пропозицію голосують громадяни України). У випадку, коли за даний законопроект проголосує , для прикладу, 210 000 громадян, відповідний Комітет ВерховноЇ Ради спільно з ініціатором законопроекту готують відповідний проект закону, а Верховна Рада приймає відповідний Закон України.

          Я переконаний, що вирішивши ці три питання всі інші будуть вирішені беззаперечно.

        Оце розказав я їм цю казку, аж дивлюсь,  повеселіли моя мама і тато, перестали журитись бабуся і дідусь, і прабабуся немов повернулась у свої шіснадцять, аж пританцьовує, немов би на побачення біжить. І мені веселіше стало!

          З любов`ю, Ваш Миколка Перспективний.

 

Для русскоязычных граждан планеты ЗЕМЛЯ:

 

          Сегодня у меня День рождения - мне полгода. Поздравили меня мама и папа, дедушка и бабушка, и прабабушка, несмотря на свои 87 лет - перезвонила и пожелала мне счастливого будущего. Все как бы хорошо, однако что-то мои родители обеспокоены тем будущим. Почему вы, думаю, беспокоитесь? Неужели не знаете, как жить дальше? И именно поэтому, дай думаю, расскажу им сказку, как я вижу свое будущее. Как по мне, то все очень просто. Необходимо решить три вещи:

       
-во-первых: необходимо раз и навсегда покончить с политическими партиями. Если Вы думаете, что покончив только с коммунистической партией и партией регионов, в будущем в Вашем партийной жизни все будет хорошо, Вы глубоко ошибаетесь. Необходимо просто конституционно запретить деятельность любых партий. Все внимание следует в общественной жизни сосредоточить на местных общинах, которые и будут решать все их жизненно важные вопросы;

          
-во-вторых: необходимо упростить налоговую систему. Как предприниматели, так и юридические лица должны платить только один налог - 3%. Всех остальных налогов нет в том числе и подоходного налога с граждан. Несмотря на войну (до ее окончания введите единный налог в размере 5%), а как только война закончится, то сразу же вернитесь к налогу всего лишь 3%. Неужели Вы не понимаете, что это позволит избавиться теневой экономики, значительно увеличить покупательскую способность, что так необходимо для экономического развития страны, увеличить инвестиции в экономику Украины, забыть об офшорных зонах, стремительно ускорить экономическое развитие страны. Это определенно приведет к значительному сокращению государственного аппарата, но условия для бизнеса будут столь привлекательными, что государственные служащие с удовольствием перейдут работать в бизнес;

         

          
- В-третьих: необходимо внести изменения в Конституцию Украины ... Чтобы избавиться лоббизма в Верховной Раде, право законодательной инициативы имеют исключительно граждане Украины в том числе и Президент и Премьер-министр Украины. А дальше процесс принятия законов выглядит следующим образом: любой гражданин Украины вносит предложение о принятии того или иного закона. Его инициатива выносится на публичное обсуждение (за это предложение голосуют граждане Украины). В случае, когда за данный законопроект проголосует, например, 210 000 граждан, соответствующий комитет Верховной Рады совместно с инициатором законопроекта готовят соответствующий проект закона, а Верховная Рада принимает соответствующий закон Украины.

          
Я убежден, что решив эти три вопроса все остальные будут решены беспрекословно.

        
Рассказал я им эту сказку,  смотрю, повеселели моя мама и папа, перестали расстраиваться бабушка и дедушка, и прабабушка словно вернулась в свои шестнадцать,  пританцовывает, как бы на свидание бежит. И мне веселее стало!

          
С любовью, Ваш Мыколка Перспективный.

 

For English-speaking citizens of planet EARTH:          Today is my birthday - I was six months. Congratulated me mom and dad, grandparents, and great-grandmother, despite its 87 years - back and wished me a happy future. Everything seems to be okay, but something my parents are concerned about the future. Why are you worried? Do you not know how to live further? And that's why, let me think, tell them the tale of how I see my future. As for me, it's very simple. You need to decide three things:

-firstly: we must once and for all do away with political parties. If You think that having dealt only with the Communist party and the party of regions, in the future in Your party life all will be well, You are sadly mistaken. You just need constitutional to ban the activities of any party. All attention in public life to focus on local communities, which will solve all their vital issues;

-secondly: we need to simplify the tax system. Both entrepreneurs and legal entities have to pay only one tax - 3%. All other taxes not including income tax from citizens. Despite the war (before it is finished, enter the unified tax of 5%), and once the war is over, then immediately go back to the tax is only 3%. Don't You understand that this will allow to get rid of the shadow economy, significantly increase the purchasing power that is so necessary for economic development, increase investment in Ukraine's economy, forget about offshore, to rapidly accelerate the economic development of the country. This will definitely lead to a significant reduction of the state apparatus, but the conditions for business will be so attractive that civil servants will gladly go to work in the business;- Thirdly: you need to make changes to the Constitution of Ukraine ... to get rid of lobbying in Parliament, the right of legislative initiative are exclusively citizens of Ukraine including the President and the Prime Minister of Ukraine. And then the process of adoption of laws is as follows: any citizen of Ukraine proposes the adoption of a law. His initiative is submitted for public discussion (for this proposal vote by the citizens of Ukraine). In the case where the bill will vote, for example, 210 000 citizens, the relevant Committee of the Verkhovna Rada together with the initiator of the draft law prepared a draft law, the Verkhovna Rada adopts the relevant law of Ukraine.

I am convinced that solving these three questions all the rest will be solved implicitly.

I told them this story, watch, cheered my mom and dad, ceased to be upset grandparents, and great-grandmother seemed to have returned to their sixteen, dance, as if out running. And I became more fun!

With love, Your
Mikolka Perspective.

 

Комментарии

Мария 22.12.2018
Супер!

Оставить комментарий

 
 
 
Обновить изображение
Вернуться к списку объявлений